Obsah

Jak si mám vyřídit...?

Přihlášení se k trvalému pobytu v Drmoulu nebo v rámci Drmoulu změnit trvalou adresu:

v době úředních hodin navštívit Obecní úřad v Drmoulu a vzít s sebou občanský průkaz (případně občanky Vašich dětí ve věku do 15 let)

- referent s Vámi sepíše potřebné dokumenty a zadá změny do Evidence obyvatel, poté Vás pošle na Městský úřad v Mariánských Lázních, Chebská ul. (býv. objekt BYTOV), kde Vám vyhotoví na základě změny nové občanské průkazy (včetně nových fotografií)

- na Obecním úřadě v Drmoulu zaplatíte 50,-Kč za přihlášení k trvalému pobytu

Odhlásit se z trvalého pobytu v Drmoulu:

- je potřeba se dostavit na Městský úřad - Evidenci obyvatel v místě Vašeho nového bydliště a čeká Vás stejný postup jako výše

Chci odhlásit osobu trvale přihlášenou na adrese mé nemovitosti v Drmoulu:

- na Obecní úřad v Drmoulu se dostaví majitel nemovitosti 

- měli byste mít připravenou dokumentaci o vlastnictví a pokud možno doložit důvody, které Vás vedou k odhlášení dané osoby,

- obecní úřad automaticky osobu neodhlašuje na základě oznámení, většinou probíhá správní řízení, o postupu Vás bude informovat referent Evidence obyvatel

Narodilo se nám miminko nebo jsme se s miminkem přistěhovali:

- Váš nový člen rodiny dostává automaticky matrikou přiřazený trvalý pobyt dle místa trvalého bydliště matky (příp. zákonného zástupce, a pokud již máte drmoulskou adresu, rádi se o miminku dozvíme od zákonného zástupce s rodným listem dítěte, zastavit se můžete u referenta na podatelně Obecního úřadu v Drmoulu), není však povinností se zastavit osobně, o nově narozeném občánkovi se obec dozví se zpožděním pomocí údajů z registru

- pokud se přistěhujete s miminkem a přihlásíte se k trvalému pobytu, je přihlášeno podle přání zákonného zástupce a rodného listu

Chcete se zúčastnit s miminkem události Vítání občánků a mít vzpomínkové fotky?

- miminka ve věku přibližně do jednoho roku vítáme mezi nové občánky obce Drmoul zpravidla hned začátkem měsíce ledna za celý rok najednou (pokud nedochází k mimořádným událostem ze strany vládních nařízení nebo zvláštních rozhodnutí Obce Drmoul)

- miminka přivítá starosta nebo místostarosta obce, pobavíme rodiče a sourozence miminek krátkým doprovodným programem, necháme vyhotovit vzpomínkové fotografie, zapíšeme událost a jména do kroniky, a samozřejmě máme nachystány dárečky pro nejmenší (program a dárky se mohou během let měnit)

- pokud tedy máte zájem o tuto společenskou událost u nás, a nebyli jste ani přivítáni v jiné obci, rozhodně nás kontaktujte nebo rovnou pošlete přihlášku (totéž platí, když se dítko narodilo v termínu předchozího Vítání občánků nebo jste nebyli v dobré zdravotní kondici, domluvíme se na individuálním postupu dle věku miminka a možností rodičů)

Ověřit podpisy nebo kopie dokumentů, případně výpisy z rejstříků apod.:

- Obecní úřad v Drmoulu ověřuje podpisy a vyhotoví ověřené kopie dokumentů, ve stejné budově sídlí Česká pošta, s. p. , kde je možné zakoupit kolky

- služby Czech Point k vyhotovení výpisů z rejstříků, katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, obnova hesla k datové schránce apod... poskytuje referent Obecního úřadu v Drmoulu (pobočka České pošty v Drmoulu neposkytuje služby Czech Point!!!)

Mám novostavbu a potřebuji číslo popisné:

- číslo popisné přiděluje referent Obecního úřadu v Drmoulu

- připravíte si Geometrické zaměření stavby pro zápis na katastr, Výpis z katastru (doložení vlastnictví novostavby), podle podmínek stavebního povolení a roku jeho vydání bude možné, že budeme ještě vyžadovat Ohlášení užívání stavby s razítkem Stavebního úřadu v Mariánských Lázních (stavební povolení vydaná do konce roku 2017 - pokud si nejste jisti, kontaktujte nás nebo se zastavte osobně)

- referent vydá Rozhodnutí o přidělení čísla popisného, předá Vám cedulku s číslem k vyvěšení na nemovitosti a za přidělení č.p. zaplatíte poplatek ve výši 400,-Kč

- zpravidla bude trvat minimálně týden, než budete moci požádat o nový trvalý pobyt, pokud je to tedy nutné z důvodu uvedení nové adresy u dalších institucí (stěhování, korespondence se soudy, jednání s bankami apod.), projednejte to s námi raději s dostatečným předstihem

Potřebuji novou popelnici, změnit velikost, opravit nebo ukončit svozy:

- vše vyřídí referent Obecního úřadu v Drmoulu - nová popelnice, změna velikosti popelnice, změna četnosti vyvážení, když máte rozbitou popelnici nebo reklamujete vyvážení, či máte podnět na změnu či zlepšení služen apod... není nutné volat přímo společnost Marius Pedersen, a. s., obecní úřad má informace o mimořádně vzniklých situacích a případné reklamace jsme schopni se společností vyřešit

- komunální odpad se vyváží vždy v pátek, pokud máte sjednánu četnost 1 x za 14 dní, pak se vyváží vždy SUDÝ týden (zejména na přelomu roku se může stát, že jsou dva liché týdny za sebou, a jeden vývoz tedy bude záměrně vynechán - v tom případě soustřeďte nahromaděný komunální odpad do pevných zavázaných pytlů, společnost je příštím vývozem naloží) 

- tříděný odpad je vyvážen společností Marius Pedersen, a. s., podle předem stanoveného rozpisu, který uvádíme na našem webu i v Drmoulském zpravodaji, pokud plánujete větší úklid nebo odvoz většího množství tříděného odpadu, snažte se naplánovat termín podle dne, kdy mají být kontejnery vyváženy a počkejte, až budou vyvezené - prosíme, nesnažte se naskládat tříděný odpad vedle kontejnerů, takto nahromaděný odpad není standardně odvezen, ale musejí jej naložit zaměstnanci obce do vyprázdněných kontejnerů, což nás jednak zdržuje při péči o veřejné prostranství obce, tak případné objednávky nad rámec vývozů opět platí obec navíc 

Budeme kácet strom na svém pozemku:

- kontaktujte Obecní úřad v Drmoulu, vyplníte žádanku, příp. ji doručíte již vyplněnou, a nechte na sebe telefonický kontakt

- zástupce společnosti Lesy Drmoul s.r.o. Vás bude kontaktovat, aby provedl místní šetření a předá obecnímu úřadu protokol z místního šetření, na základě něhož bude vyhotoven souhlas či nesouhlas s pokácením stromu

- zaplatíte zpravidla 500,-Kč Obecnímu úřadu v Drmoulu

- pokud si nejste jisti jak postupovat, kontaktujte předem Obecní úřad v Drmoulu

Potřebuji palivové dřevo:

- kontaktujte zástupce společnosti Lesy Drmoul s.r.o. na tel. č. +420 724 007 855 nebo na tel. č. +420 724 196 148 

- můžete také zanechat své telefonní číslo a požadavek na Obecním úřadě v Drmoulu (osobně, telefonicky, SMS nebo e-mailem)

Potřebuji využít část obecního pozemku v Drmoulu na určitou dobu (zábor pozemku):

- informujete referenta Obecního úřadu v Drmoulu (osobně, telefonicky či e-mailem), budeme potřebovat znát číslo parcely, důvod, - využití prostoru, časové rozpětí a také o kolik mse bude jednat, případně se s Vámi zástupce obce domluví na osobním jednání u konkrétního pozemku

Mám zájem o pronájem obecního pozemku nebo jej odkoupit od Obce Drmoul:

- pronájem = sepíšete žádost o pronájem, nejlépe v dostatečném předstihu, než se koná zastupitelstvo obce (uvést údaje o tom, kdo si jej pronajme, číslo parcely, ideálně důvod a nakládání s pozemkem, na jaké období a případné další informace, nejlépe kontaktovat předem starostu obce)

- prodej = podat žádost o koupi obecního pozemku v dostatečném předstihu, než se koná zastupitelstvo obce, uvedou se prakticky stejné informace jako u žádosti o pronájem,  ideálně o svém záměru informovat starostu obce předem

- zastupitelstvo obce žádost projedná a v případě, že nebudou vážné námitky nebo důvody k tomu nevyhovět, vydá souhlas se záměrem, který Obec Drmoul zveřejní po zastupitelstvu na Úřední desce obce Drmoul. Během této doby se může přihlásit další zájemce a taktéž podat žádost o daný pozemek. V dalším jednání Zastupitelstva obce Drmoul se projedná, zda bude záměr realizován a za jakých podmínek.

 

 


mapa