Obsah

MAP II. Vzdělávání na Mariánskolázeňsku

 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt do prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLAZEŇSKU navazuje na dosažené cíle MAP I Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, a obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění VIZE a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání v území v MAP I realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.

 

Základní údaje o projektu:


 •    Název výzvy:                         Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 
 •                                                  vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 •    Realizátor:                            Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
 •    Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107
 •    Realizace:                             1. 6. 2018 - 31. 5. 2022
 •    Realizační tým:                     
 •    Datum zahájení fyzické realizace projektu:                           01. 06. 2018

 •    Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:  31. 05. 2022

 

Klíčové aktivity:

 •     KA1 - Řízení projektu
 •     KA2 – Rozvoj a aktualizace MAP; 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP; 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace

  konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu; 2.3 Pracovní skupina pro financování; 2.4 A Pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.4 B Pracovní skupiny k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti; 2.6 A Pracovní skupiny pro další témata - Regionální identita; 2.6 B Pracovní skupina pro další témata - Předškolní vzdělávání; 2.7 Podpora škol v plánování; 2.8 Místní akční plánování; 2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým

  Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP); 2.10 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními; 2.11 Místní lídři; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru; 2.13 Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání; 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči

 •     KA3 - Evaluace a monitoring MAP; 3.1 Monitoring a evaluace MAP; 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv 
 •     KA4 - Implementace

 

Popis projektu:

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Předkládaný projekt řeší i dílčí cíle:

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Cílem je zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitelky mateřských škol, ředitele škol základních, ale i zřizovatele, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (NNO) a další partnery. Pracovat na základě stanovených priorit a jednotlivých kroků, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území. Hlavní cíl bude naplňován realizací aktivit: 2. Rozvoj a aktualizace MAP a jejich podaktivit a 3. Evaluace a monitoring MAP a 4. Implementace.

 

Více zde: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/map-vzdelavani-na-marianskolazensku/

Publicita:

soutěže Čtenář

Tisková zpráva: Devadesít minut smíchu 2020 ke stažení zde

Tisková zpráva: Od Adventu do Vánoc 2020 ke stažení zde

Tisková zpráva: Letní školička pro předškoláky 2021 ke stažení zde

Více zde: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/map-vzdelavani-na-marianskolazensku/

 


mapa