Navigace

Obsah

Ubytování - požadavky a žádosti o informace pište na ubytovani@kr-karlovarsky.cz

Aktuální informace najdete na https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ 

Ubytovatel a jeho povinnosti

Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.
Ubytováním se pro účely cizineckého zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.
Ubytovatel je povinen:

  *   neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
  *   umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
  *   oznámit policii ubytování cizince,
  *   zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně
a)   8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
b) 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,
  *   cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,
  *   vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

Domovní kniha

Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, dále počátek a konec ubytování. Za domovní knihu se považuje též listinný dokument nebo soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem obsahujících údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu.

Pro účely kontroly vede a předkládá ubytovatel  domovní knihu v listinné podobě. Zápisy do domovní knihy musí být prováděny v aktuálním čase, pravidelně, srozumitelně a přehledně. Uspořádání zápisů z hlediska časového platí obdobně i pro uspořádání dokumentů nahrazujících domovní knihu.

Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

Oznámení ubytování cizince ubytovatelem

Podrobné informace o postupu při oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx

Související dokumenty

  *   Přihlašovací tiskopis cizince - formát A6 zde

Citace zákona č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců – povinnosti ubytovatele

§ 102

Oznámení ubytování
                (1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.
                (2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit
a) předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b),
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
                (3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li takový přístup zřízen a funkční.
                (4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.


Kontakty na Oddělení pobytových agent Karlovy Vary:

- pro případné dotazy starostů, ubytovatelů a dalších osob - tel. 974 362 847 

- vedoucí OPA Karlovy Vary tel. 974 361 840 , tel. 353 561 356

 


mapa